در حال بارگذاری ...
سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴

 

 

 

         1-  اطلاعات شخصي:

                         

نام و نام­خانوادگي: حسین شیرانی ایل بیگی              

عضو هیات­علمی تمام­وقت دانشگاه نژند ارومیه                                                                                                                                                                                                            پست الكترونيكي: shiranihossein@gmail.com                                                  

 

                                   

      

 

 

 ­­ -2      سوابق تدریس:

- دانشگاه علوم پزشکی اراک- مرکزی

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تويسركان- همدان                 

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی­شهر- اصفهان              

- دانشگاه پیام نور مرکز اراک- مرکزی   

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­آباد- اصفهان                  

- دانشگاه فنی و حرفه ای اراک- مرکزی   

- دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

- دانشگاه گلپایگان- اصفهان

 

 

            -1-2 دروس تدريس شده:                                                                                                  

- شیمی کوانتومی

- طیف­سنجی مولکولی

- بیوشیمی فیزیک

- شیمی هسته­ای

- فیزیک اختصاصی­2

- شيمي فیزیک­2

- شیمی عمومی2

- روش استفاده ازمتون

- زبان تخصصی شیمی

- آزمايشگاه شيمي فیزیک2

- آزمايشگاه­ شیمی عمومی­2

- نرم افزارهای شیمیایی

                                                                

                                                                                                                     (سابقه تدريس: 8 سال)

         

 

       3-  زمينه­هاي مورد علاقه تحقيقاتي:

- شیمی محاسباتی

- مکانیک کوانتومی

- اسپکتروسکوپی

- انتقالات الکترونی درون­مولکولی

- پلیمرهای رسانا

- سامانه­های دوپایا

- فتوسوئچینگ

- سازوکار واكنش­هاي شيميايي

- نمودارهای مارکوس

- کمپلکس­های آلی- فلزی

- نانو ترکیبات شیمیایی

- چارچوب های فلزی- آلی

 

 

-4        سوابق علمي:

-1-4            مقالات:

 

  -1-1-4            مقالات چاپ شده در نشریات و مجلات داخلی:                                                                      

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi; DFT studies of all radical cation fluorothiophenes as candidate monomers for conductive polymers., Journal of Iranian Chemical Research, 3 (2010) 17-30.

1

 

 

 

 

           

            -2-1-4مقالات چاپ شده در نشریات و مجلات خارجی نمایه شده در;

                             & SCOPUS                                            ISI           

 

2

H. Shirani Il Beigi., S. Jameh-Bozorghi; Theoretical study on the electronic, structural, properties and reactivity of a series of mono-, di-, tri- and tetrachlorothiophenes as well as corresponding radical cation forms as monomers for conducting polymers., Chemistry Central Journal, 5: 13 (2011) 1-8.

 

3

S. Jameh-Bozorghi, H. Shirani Il Beigi; Theoretical study on the electronic, structural, Propertie and reactivity of a series of mono-, di-, tri- and tetrafluorothiophenes as monomers for new conducting polymers., Journal of Fluorine Chemistry , 132 (2011) 190-195.

 

4

S. Jameh-Bozorghi, H. Shirani Il Beigi; Ab initio and DFT studies, NBO and NICS Analysis of Dehalohydrogenation reaction of 3-halo-2,3-dihydropyridine., Research Journal of Chemistry and Environment, 15: 2 (2011) 1-4.

 

5

Jameh-Bozorgi S., Bodaghi A., Shirani H., Hosseini J.; DFT Study of β-Elimination Mechanisms of Tricholoro[choloro(methyl)germyl]Silane., Research Journal of Chemistry and Environment, 15: 2 (2011)269-270.

 

6

H. Shirani Il Beigi; DFT study on the structural, reactivity and electronic properties of all mono-,di-, tri-, tetra-, and pentafluoroanilines as monomers for conducting polymers., Canadian Journal of Chemistry, 90:11 (2012), 1-13.

 

 

7

H. Shirani Il Beigi; DFT Study on a Fullerene Doped with Ge and Sn., Research Journal of Chemistry and Environment, 16: 4 (2012), 74-79.

 

8

H. Shirani Il Beigi;  DFT Study on a Fullerene Doped with Si and N., Russian Journal of Physical Chemistry, A, 87:9 (2013), 1537-1541.

 

9

H. Shirani Il Beigi, P. Ghanbarpour; Ab Initio Study of Dehalohydrogenation Reaction of 2-halo-2,3-dihydrophosphinine., Journal of Structural Chemistry, 55: 2 (2014), 217-222.

 

10

H. Shirani Il Beigi; β- Elimination Mechanisms of Trifluoro[fluoro(methyl)germyl] Silane; a Theoretical Study., Journal of Advances in Chemistry, (2015), In press.

 

11

H. Shirani Il Beigi; Theoretical Study of β- Elimination Mechanisms of Tribromo[bromo(methyl)germyl]Silane., Journal of Advances in Chemistry, (2015), In press.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

H. Shirani Il Beigi; Ab Initio and DFT Studies, NBO and NICS Analysis of the Structures and Thermodynamic Properties of the Decomposition ([2+2] elimination) of 3-halo-2,3-dihydrophosphinine., Journal of Advances in Chemistry,(2015), Submitted.

 

13  

H. Shirani Il Beigi; Reactivity and Structural Study of all mono-, and di-fluorocarbazoles; an Ab Initio Study., Journal of Advances in Chemistry, (2015), Submitted.

14  

H. Shirani Il Beigi; Ab Initio Study on Reactivity and Structural Study of all mono-, and di-chlorocarbazoles, Journal of Advances in Chemistry, (2015), Submitted.

 

15

H. Shirani Il Beigi; Spectroscopic and Electrochemical Properties of chlorocarbazoles; a Theoretical Study., American Journal of Physical Chemistry, (2015), Submitted.

 

 

             -3-1-4 کنفرانس­های بین­المللی خارجی (سخنرانی - پوستر):                     

10 thInternational Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, (ICCMSE 2010), Greece

Theoretical study on some of the conducting polymers, (Poster)

 

16

5 th International Congress of Chemistry and Environment, (ICCE 2011), Malaysia

DFT Study of Halopyyroles as monomers for conducting polymers, (Oral)

 

17

5 th International Congress of Chemistry and Environment, (ICCE 2011), Malaysia

Ab initio and DFT Studies on 3-halo-2,3-dihydropyridine, (Poster)

 

18

5 th International Congress of Chemistry and Environment, (ICCE 2011), Malaysia

Ab initio Study of β-Elimination of Trichloro[chloto(methyl)germyl]Silan, (Poster)

 

19

20 th International Symposium on Fluorine Chemistry, (ISFC 2012), Japan

DFT study on the Fluorocarbazoles, (Poster)

 

20

6 th International Congress of Chemistry and Environment, (ICCE 2013), Turkey

A Theoretical study on the Fullerene, (Poster)

 

21

4 th Graphene Science and Technologies, (Graphene 2014), Italy

Quantum Mechanical Study on the Fluorocarbazoles, (Poster)

 

22

       

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

         -4-1-4  کنفرانس­های داخلی (همایش­های ملی):  

 

23

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: DFT Studies, NBO and NICS Analysis of All Chlorothiophenes

and Their Cations as Candidate for Conductive Polymers. 13 th Iranian Physical Chemistry Conference, Shiraz University, 12-15 AprIl, 2010; P-23.

24

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: DFT Studies, NBO and NICS Analysis of All Fluorothiophenes and Their Cations as Candidate for Conductive Polymers. 13 th Iranian Physical Chemistry Conference, Shiraz University, 12-15, AprIl, 2010; P-551.

 

25

H. Nemat-talab, H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: Ab Initio and DFT Studies, NBO and NICS

analaysis of the Decomposition ([2+2] elimination) Mechanisms of 3-halo-2,3-dihydropyridine. 13 th Iranian Physical Chemistry Conference, Shiraz University, 12-15 AprIl, 2010; P-577.

 

26

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: Quantum Mechanical Study on All ChloroanIlines as Candidate           Monomers for Conducting Polymers (as Nano-Wires). 13 th Iranian Physical Chemistry Conference, Shiraz University, 12-15 AprIl, 2010; P-579.

 

27

A. Bodaghi, S. Jameh-Bozorghi, J. Hosseini, H. Shirani Il Beigi, R. Moradi: Theoretical Study of Structural Properties, Aromatic StabIlization Energy and NBO Analysis of Indole and Related Analogs via Quantum Mechanical Calculations. 13 th Iranian Physical Chemistry Conference, Shiraz University, 12-15 AprIl, 2010; P-849.

 

28

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi, A. Bodaghi, R. Moradi, J. Hosseini: Study of Organic Inorganic Polymer Conversion into Ceramics Induced by ion Irradiation. 12 th Iranian Inorganic Chemistry Conference, GuIlan University, 10-12 September, 2010; P-367.

 

29

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: DFT Study on the Mechanism of the Electron Conductivity of

Molecular Devices Composed of Metal and carbonyl compounds. 12 th Iranian Inorganic Chemistry Conference, GuIlan University, 10-12 September, 2010; P-368.

 

30

H. Shirani Il Beigi, A. Bodaghi, J. Hosseini, R. Moradi: Inorganic-conducting polymer composites for

rechargeable lithium batteries. 12 th Iranian Inorganic Chemistry Conference, GuIlan University, 10-12  

September, 2010; P-368.

 

31

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: Structural and DFT Studies on Molecular Structure of Ni (II)   Chloride Complex. 12 th Iranian Inorganic Chemistry Conference, GuIlan University, 10-12 September, 2010; P-369.

 

32

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: DFT Calculations on the Interaction of Phosphazenes with Transition Metals. 12 th Iranian Inorganic Chemistry Conference, GuIlan University, 10-12 September, 2010; P-369.

 

33

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: Computational Study of Ruthenium Tetracarbonyl Polymer. 12 th Iranian Inorganic Chemistry Conference, GuIlan University, 10-12 September, 2010; P-370.

34

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: Study of Organic–Inorganic Gate Dielectrics for Single-Walled

Carbon Nanotube on Plastic Substrates. 12 th Iranian Inorganic Chemistry Conference, GuIlan University, 10-12 September, 2010; P-370.

 

35

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: A DFT Study on Physical Organic Aspects of the Fischer Carbene Intermediate. 17 th Iranian Organic Chemistry Conference, Mazandaran University, 13-15 October, 2010; P-312.

 

36

H. Shirani Il Beigi: Ab Initio and DFT Calculations on Physical Organic Aspects of the Cationic Phosphorus Ligand Ru (II) haIlde Complexes. 17 th Iranian Organic Chemistry Conference, Mazandaran University,13-15. October, 2010; P-628.

 

 

 

 

37

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: DFT Studies, NBO and NICS Analysis of All FluoroanIlines and            ChloroanIlines as Candidate for Conducting Polymers. 17 th Iranian Organic Chemistry Conference,  Mazandaran University, 13-15 October, 2010; P-716.

 

38

H. Shirani Il Beigi, F. Rezaei: Study on Physical Properties of Phenol Compound, a Theoretical Study. 17 th Iranian Organic Chemistry Conference, Mazandaran University, 13-15 October, 2010; P-987.

 

39

A. Bodaghi, S. Jameh-Bozorghi, J. Hosseini, H. Shirani Il Beigi, R. Moradi: Theoretical Studies of the Aromatic StabIlization Energy (ASE) of Indole in the Gas Phase and Different Solvents. Chemical Internal Congress of Islamic Azad University, Shahreza, Iran, 2010.

 

40

A. Bodaghi, S. Jameh-Bozorghi, J. Hosseini, H. Shirani Il Beigi, R. Moradi: DFT study of the Aromatic StabIlization Energy (ASE) of Indol. Chemical Internal Congress of Islamic Azad University, Kermansha,

Iran, 2010.

 

41

A. Bodaghi, S. Jameh-Bozorghi, H. Shirani Il Beigi, J. Hosseini: DFT Study of β- Elimination Various

Mechanisms of Tricholoro [choloro (methyl) germyl] SIlane. 14 th Iranian Physical Chemistry Conference,  Tehran University,  Kish, 25-27 February, 2011; P-329.

 

42

F. Hosseini, H. Shirani Il Beigi: DFT Study on the Lithium Bond Interaction of Thiophene and Furan with LiCH3. 14 th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran University, Kish, 25-27 February, 2011; P-465.

 

43

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: Computational Study of All Fluorothiophenes and Chlorothiophenes as Candidates for Nano-wires. 14 th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran University, Kish, 25-27 February, 2011; P-652.

 

44

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: Density Functional Theory of All Chlorothiophenes Radical Cations. 14 th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran University, Kish, 25-27 February, 2011; P-656.

 

45

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: Quantum Mechanical Study on All FluoroanIlines as Candidate   Monomers for New Conductive Polymers (as Nano-wires). 14 th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran University, Kish, 25-27 February, 2011; P-659.

 

46

Z. Mahmoodi, H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi, M. Rad: Ab Initio and DFT Studies, NBO and NICS  Analysis of Dehalohydrogenation Reaction of 2-halo-2,3-dihydropyridine. 14 th Iranian Physical Chemistry Conference Tehran University, Kish, 25-27 February, 2011; P-849.

             

47

Z. Mahmoodi, H. Shirani Il Beigi, A. Bodaghi, J. Hosseini. Density Functional Theory Study of the Rreaction Mechanism of the DNA Repairing Enzyme Alkylguanine. 14 th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran  University, Kish, 25-27 February, 2011; P-863.

 

48

H. Shirani Il Beigi, Z. Mahmoodi, S. Jameh-Bozorghi, M. Yazdani: Quantum Mechanical Study of AnIline and its Radical Cation Predicting Electronic, Structures and Spectroscopic Properties. 14 th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran University, Kish, 25-27 February, 2011; P-866.

 

49

R. Moradi, S. Jameh-Bozorghi, M. Nouraliei, H. Shirani Il Beigi: Study of Mechanism Keto-Enol Tautomerism (isomeric reaction) structure“1,3,5,2,4,6-triazatrisIlinan-2-one” by Using Quantum Mechanic. 14 th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran University, Kish, 25-27 February, 2011; P-869.

 

50

R. Moradi, S. Ebrahimi, M. Moradi, M. Nouraliei, H. Shirani Il Beigi: Study of Structure, Properties, Aromatic StabIlization Energy (ASE) of ((R)-5-(azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine) by Using calculation DFT Method with NICS Analysis. 14 th Iranian Physical Chemistry Conference, Tehran University, Kish, 25-27. February, 2011; P-873.

 

51

H. Shirani Il Beigi, F. Hosseini: DFT Study of the O-H Bond Dissociation Energies of Substituted Phenols. 1 th national Iranian New Chemistry Congress, Shiraz, 5-6 May, 2011.

 

 

 

 

 

52

F. Hosseini Eshbala, H. Shirani Il Beigi, H.poormohammad: Theoretical study of N(C)-H…H-B bonds. 1 th national Iranian New Chemistry Congress, Shiraz, 5-6 May, 2011.

 

53

F. Hosseini Eshbala, H. Shirani Il Beigi: Vibrational investigation of benzonitrIle using density functional theory 1 th national Iranian New Chemistry Congress, Shiraz, 5-6 May, 2011.

 

54

H. Pourmohammadi, H. Shirani Il Beigi, F. Hosseini: DFT study of Ammonium Intract with Aromatic Groups.15 th Iranian Chemistry Congress (ICC 2011), Bu-Ali Sina, Hamedan, 4-6 Sep, 2011.

 

55

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: DFT Studies of Oxovanadium(V) Complexes Mimicking the Active Site of Vanadium Haloperoxidases.13 th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Razi University,Kermanshah 7-8, September, 2011.

 

56

H. Shirani Il Beigi, S. Jameh-Bozorghi: DFT Studies on Structure, Bonding and Reactivity of the Organometallic 1,3,2,4-Dithiadiazole Complex. 13 th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Razi University, Kermanshah, 7-8, September, 2011.

 

57

H. Shirani Il Beigi: DFT Study of Alkali Metal Cations (Li+ and Na+). 1st National Chemistry Conference, Islamic Azad University, Mahabad Branch, 23-24 November 2011.

 

58

H. Shirani Il Beigi: Study on the Extraction of Benzothiophene. 1st National Chemistry Conference, Islamic Azad University, Mahabad Branch, 23-24 November 2011.

 

59

H. Shirani Il Beigi: Structures, Vibrations and Binding Energies of K+ .CO.1st National Chemistry Conference, Islamic Azad University, Mahabad Branch, 23-24 November 2011.

 

60

H. Shirani Il Beigi: Theoretical Study of Dimethyl Sulfide. 1st National Chemistry Conference, Islamic Azad University, Mahabad Branch, 23-24 November 2011.

 

 

 

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                              

       -2-4 طرح­های پژوهشي:

وضعیت

مرجع تائيد کننده

كارفرما

سمت

عنوان طرح پژوهشي

*

خاتمه یافته

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد تویسرکان

مجري

مطالعه DFTوآنالیزNBOو NICS فلوروتیوفن­ها وکاتیون رادیکال­های وابسته به عنوان کاندیدای منومری برای پلیمرهای رسانا

1

خاتمه یافته

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد تویسرکان

همكار

بررسی مکانیسم واکنش حذفی (هالوهیدروژن زدایی) از3-هالو-2و3-دی هیدروپیریدین بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی آغازین وآنالیزNBO,NICS

2

75% پیشرفت

باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد تویسرکان

همكار

مطالعه DFT 3-­هالو­متیل­تیوفن و کاتیون رادیکال­های وابسته

3

خاتمه یافته

 

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد تویسرکان

همکار

مطالعه مکانیسم­های مختلف حذفی بتای­تری­کلرو­]کلرو­(­متیل) ژرمیل­[­سیلان با استفاده از­ تئوری تابعی چگالی

4

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت

مرجع تائيد کننده

كارفرما

سمت

عنوان طرح پژوهشي

*

25%

پیشرفت

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد جهرم

همکار

مطالعات مکانیک کوانتومی بر روی اسید گلوتامیک به عنوان اسید­آمینه کارا در فرایندهای بیولوژیکی

5

75% پیشرفت

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد تویسرکان

همکار

مطالعه اثرات آنومری در ساختار و رفتار صورتبندی 2-هالو-تتراهیدروتیوپیرانS-اکسید­هالوژن= فلوئور، کلر،­ برم­، ید) با استفاده از محاسبات مكانيك كوانتومي

6

 

               

-3-4         كتاب­هاي منتشر شده/ در حال چاپ:

*

عنوان كتاب

نوع اثر

وضعيت

ناشر

1

پليمرهاي رسانا

ترجمه

In press

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان

2

مباني شيمي كوانتومي

تاليف

In press

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-4          عضويت در انجمن­ها/ موسسات علمي:

*

نام انجمن/ موسسه

كشور

تاريخ شروع

تاريخ پايان

1

انجمن شيمي ايران

ايران

1388

تا كنون

2

انجمن شيمي آمريكا

آمريكا

2010

2014

3

انجمن فيزيك ايران

ايران

1392

تا كنون

4

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

ايران

1389

تا كنون

5

عضو استعدادهاي درخشان (ا.د.ب)

ايران

1390

تا كنون

6

  بنياد ملي نخبگان

ايران

1393

تا كنون

 

         

-5-4         افتخارات كسب شده:

*

عنوان

سازمان يا موسسه اهداء كننده

تاريخ

واحد

1

پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

دانشگاه آزاد اسلامي/ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

1389

تویسرکان

همدان

2

استاد نمونه درآستانه بزرگداشت مقام معلم در دانشگاه­ها

دانشگاه آزاد اسلامي

1390

تویسرکان همدان

3

پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

دانشگاه آزاد اسلامي/ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

1390

تویسرکان

همدان

4

چهره برگزيده کشوری در نشست رياست عالیه دانشگاه آزاد و رياست باشگاه پژوهشگران جوان با اعضاي استعدادهاي درخشان ونخبگان

دانشگاه آزاد اسلامي

1391

علوم تحقیقات تهران

 

 

*

عنوان

سازمان يا موسسه اهداء كننده

تاريخ

واحد

5

پژوهشگر برتر کشوری باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

دانشگاه آزاد اسلامي/ باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

1392

نجف آباد

اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-4         همكاري با موسسات/ مجامع علمي بين المللي:

*

عنوان

كشور

تاريخ

1

Reviewer علمي ژورنال تخصصي بين المللي شيمي

 Chemistry Central Journal

انگلستان

از سال 2011

2

Reviewer علمي ژورنال تخصصي بين المللي شيمي

 INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMISTRY AND MATERIAL SCIENCE (IJCMS)

روسيه

از سال 2013

3

Reviewer علمي ژورنال تخصصي بين المللي شيمي

 Journal of Advances in Chemistry (JAC)

روسيه

از سال 2013

 

 

 

 

-7-4         تخصص و مهارت در نرم افزارها:

*

عنوان نرم افزار

ميزان مهارت

1

Gaussian

حرفه اي

2

ChemOffice

حرفه اي

3

Hyperchem

حرفه اي

4

Dragon

خوب

5

Mopac

خوب

6

Matlab

خوب

7

AutoCAD

حرفه اي

8

Catia

خوب

9

SolidWork

حرفه اي

 

 

 

 

 

 

 

 

-8-4         مديريت/ عضویت/ ساير

 

*

مديريت_ عضویت_ همکاری

1

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی اراک- دانشکده بهداشت

2

همکاری با دانشگاه آزاد واحد خمینی­شهر اصفهان- دانشکده فنی و مهندسی

3

همکاری با دانشگاه آزاد واحد نجف­آباد اصفهان- دانشکده مواد و متالوژی

4

همکاری با دانشگاه آزاد واحد تویسرکان همدان- دانشکده علوم پایه

5

همکاری با دانشگاه آزاد واحد اراک- دانشکده شیمی

6

بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان سال 1380

7

انجمن شیمی دانشگاه اصفهان سال 1382

8

کارشناس و مشاورعلمی تاسیسات مکانیکی شهرسازی شهرستان نجف­آباد- اصفهان

9

مشاور تاسیسات مکانیکی اداره اوقاف شهرستان نجف­آباد- اصفهان

10

مشاور تاسیسات مکانیکی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف­آباد- اصفهان

11

مشاور تاسیسات مکانیکی دانشگاه پیام نور مرکزنجف­آباد- اصفهان

12

مدير عامل شركت پژوهشي مهندسي اختران­پگاه از سال 1387

13

رئيس هيئت مديره شركت فراز­مكانيك­آگرين از سال 1389

14

عضو هيئت مديره شركت رستا­سازه­سپاهان از سال 1390

15

عضو اتحاديه اصناف شهرستان نجف­آباد از سال 1384

16

عضو اتحاديه اصناف استان اصفهان از سال 1387

17

عضو اتحادیه اصناف استان مرکزی از سال 93

18

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

19

مشاور علمی پروژه­های تحقیقاتی شركت ملي گازاستان مرکزی در خصوص پروژه­هاي عمراني انتقال خطوط گاز

20

سرپرست كارگاه و مسئول HSE در پروژه 67 كيلومتري شبكه و خط تغذيه در استان اصفهان در سال 1389

21

مديرمسئول كنترل پروژه در پروژه عمراني  16 كيلومتري شبكه و خط تغذيه در استان زنجان در سال1391

22

مديريت در پروژه­هاي نصب وراه اندازي ايستگاه­هاي تقليل فشارCGS، TBS، CPS  شركت ملي گاز ايران

23

مديريت تهيه و ترسيم بيش از 128000 شيت نقشه­هاي ايزومتريك گاز جهت دستگاه نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان در طي 8 سال متوالی، از سال 1382 لغایت 1390

24

نظارت بر اجراي بيش از 14000 مترخطوط لوله گاز داخلي و در حدود 12000 متر مكعب گازرساني به بيش از 100 واحد صنعتي، ارگان­ها، دانشگاه­ها واماكن دولتي و عمومي دراستان اصفهان

 

 

 

 

 

 

-9-4        شركت در دوره هاي تخصصي/  كارگاه­هاي علمي:

*

عنوان

دوره

موسسه/ دانشگاه عامل

محل برگزاري

1

دوره تخصصي آموزش وتعليم مدرسان كارآفريني ويژه اساتيد دانشگاه آزاد

84 ساعت

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

2

كارگاه آموزش مقاله نويسي به زبان انگليسي به شماره شناسه RT_PR_11

16 ساعت

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان

3

كارگاه تخصصي دوره نانو­پوشش

(Manufacturing of Nano Coating)

4

ساعت

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان/ شركت آريا پليمر پيشگام

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان

4

كارگاه تخصصي دوره نانو­مواد

(Manufacturing of Nano Material)

4

 ساعت

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان/ شركت آريا پليمر پيشگام

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان

5

دوره آموزشي

Health Safety Environment (HSE)

 Management System

16 ساعت

شركت پيشگامان آريان راد

اصفهان- چهارباغ

6

گواهینامه مبحث هفده سازمان نظام مهندسی/ پروانه اشتغال به کارمهندسی در رشته مکانیک به شماره دوره 9309334413

16 ساعت

اداره کل راه و شهرسازی/ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

اراک- خیابان شهید شیرودی

7

گواهینامه مهارت فنی حرفه­ای به شماره شناسایی 9301263379

64 ساعت

سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور

اراک- پل شهر صنعتی

8

دوره آموزشی اتاق اصناف ایران با کد ISIC به شماره 17417

16 ساعت

سازمان صنعت، معدن وتجارت/ اتاق اصناف مرکز استان مرکزی

اراک- خیابان هپکو

 

-10-4         برگزاری دوره های تخصصی/ كارگاه هاي علمي:

*

عنوان

دوره

موسسه/ دانشگاه عامل/ محل برگزاري

1

کارگاه آموزش مقاله نویسی به زبان انگلیسی

4 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  نجف آباد- اصفهان

2

کارگاه کاربرد نرم­افزارهای محاسباتی در شیمی

8 ساعت

باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان- همدان

3

کارگاه آموزش توابع و معادلات ترمودینامیکی گازها از مبحث 17 سازمان نظام مهندسی ساختمان

4 ساعت

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان- کاشان

4

کارگاه شناسایی وکاربرد پلیمرهای رسانا

4 ساعت

باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- اصفهان

5

کارگاه آموزشی حفاظت کاتدیک

2 ساعت

شرکت گاز استان اصفهان- اصفهان

6

کارگاه آموزش توابع و معادلات ترمودینامیکی گازها از مبحث 17 سازمان نظام مهندسی ساختمان

4 ساعت

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی- اراک

 

Powered By: www.SPEERonline.com  © 1997 - 2014