ساعتتاریخعنوانردیف
۱۱:۱۹:۱۹۱۳۹۸/۰۲/۱۶ تاریخ امتحانات پایان ترم موسسه آموزش عالی نژند در نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۸ - ۹۷ ۱