ساعتتاریخعنوانردیف
۱۲:۱۶:۵۷۱۳۹۸/۰۱/۳۱ درباره موسسه آموزش عالی نژند ارومیه ۱
۰۸:۵۱:۰۲۱۳۹۸/۰۱/۳۱ قابل توجه کلیه دانشجویان در حال تحصیل موسسه آموزش عالی نژند ۲