ساعتتاریخعنوانردیف
۱۲:۱۶:۵۷۱۳۹۸/۰۱/۳۱ درباره موسسه آموزش عالی نژند ارومیه ۱