ساعتتاریخعنوانردیف
۱۱:۳۴:۴۱۱۳۹۷/۱۱/۲۸ قابلیت ترجمه رسمی مدارک فارغ التحصیلان موسسه نژند ارومیه از سوی وزارت علوم ۱
۱۲:۱۳:۳۵۱۳۹۷/۱۱/۲۳ اعضای محترم هیات موسس موسسه آموزش عالی نژند ارومیه ۲
۱۲:۱۱:۲۴۱۳۹۷/۱۱/۲۳ اعضای محترم هیات امنای موسسه آموزش عالی نژند ارومیه ۳
۰۸:۵۰:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۰۷ تاریخ انتخاب واحد ترم جدید (نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۷-۹۸) موسسه آموزش عالی نژند ارومیه ۴