ساعتتاریخعنوانردیف
۱۳:۳۰:۰۹۱۳۹۷/۱۰/۲۳ تاریخ امتحان دروس آزمایشگاه فیزیک پایه۲ و فیزیک۱ (رشته شیمی) خانم قلی زاده ۱
۱۲:۲۲:۳۰۱۳۹۷/۱۰/۱۶ تاریخ امتحان پایان ترم دروس آزمایشگاه گرافیک و گرافیک کامپیوتری۲ آقای مهندس امیر عسگری ۲
۱۳:۳۴:۰۶۱۳۹۷/۱۰/۰۳ اطلاعیه در مورد دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ۳