ساعتتاریخعنوانردیف
۱۱:۱۴:۱۲۱۳۹۷/۰۸/۲۲ اسامی ۳۰ نفر از دانشجویان پذیرفته شده در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۷ موسسه آموزش عالی نژند ۱
۱۴:۱۱:۰۸۱۳۹۷/۰۸/۲۱ دانشجویانی که اسم آنها در خبر ذکر شده است لطفا به آموزش مراجعه نمایند ۲