ساعتتاریخعنوانردیف
۱۵:۰۶:۴۲۱۳۹۷/۰۶/۳۱ رشته های تحصیلی ارائه شده در موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نژند ارومیه ۱
۰۹:۱۱:۵۷۱۳۹۷/۰۶/۲۱ تاریخ ثبت نام دانشجویان جدید و انتخاب واحد دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸ ۲
۱۲:۴۵:۰۳۱۳۹۷/۰۶/۱۴ تاریخ امتحانات پایان ترم تابستان ۹۷ ۳