ساعتتاریخعنوانردیف
۲۱:۰۵:۳۰۱۳۹۷/۰۵/۰۲ برنامه کلاسی ترم تابستان ۹۷ موسسه آموزش عالی نژند ارومیه ۱