ساعتتاریخعنوانردیف
۰۰:۴۰:۱۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹ آدرس و شماره تلفن های موسسه آموزش عالی نژند ارومیه ۱
۱۹:۴۲:۵۴۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مشاوره و انتخاب رشته رایگان در موسسه آموزش عالی نژند ارومیه ۲