ساعتتاریخعنوانردیف
۰۰:۲۴:۴۳۱۳۹۶/۱۰/۱۹ قابل توجه دانشجویانی که در امتحان پایان ترم درس تربیت بدنی شرکت نکرده بودند ۱
۰۰:۲۳:۴۴۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم درس دانش خانواده ۲
۰۰:۱۹:۲۴۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه گرافیک ۳
۰۸:۲۴:۰۵۱۳۹۶/۱۰/۱۱ تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار ۴