ساعتتاریخعنوانردیف
۲۳:۴۸:۱۴۱۳۹۶/۰۹/۱۸ تاریخ امتحان پایان ترم درس تربیت بدنی ۱و۲ خواهران و برادران ۱
۲۳:۳۱:۵۵۱۳۹۶/۰۹/۱۸ کسب سه مدال کشوری توسط دانشجوی موسسه آموزش عالی نژند ارومیه در مسابقات نبرد بزرگ رزمی کاران کشور ۲