ساعتتاریخعنوانردیف
۱۰:۳۷:۱۱۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مدارک مورد نیاز برای ثبت نام دانشجویان جدید ۱
۱۰:۲۹:۲۴۱۳۹۶/۰۶/۲۵ آدرس و شماره تلفن موسسه آموزش عالی نژند ۲
۱۱:۳۷:۰۳۱۳۹۶/۰۶/۲۲ اطلاعیه تمدید زمان انتخاب واحد ۳