متنعنوانردیف
از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۳ انتخاب واحد ۱
از تاریخ ۹۷/۱۲/۴ شروع کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸ ۲