متنعنوانردیف
از تاریخ ۹۷/۱۱/۱۳ انتخاب واحد ۱
از تاریخ ۹۷/۱۲/۴ شروع کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸ ۲
از تاریخ ۹۸/۳/۱۹ لغایت ۹۸/۳/۲۹ تاریخ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸ ۳