متنعنوانردیف
از تاریخ ۹۷/۶/۲۱ تا تاریخ ۹۷/۶/۳۱ انتخاب واحد ۱
تا تاریخ ۹۷/۷/۱۵ حذف و اضافه ۲
از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۵ لغایت ۹۷/۱۱/۳ امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی ۹۷-۹۸ ۳