متنعنوانردیف
از تاریخ ۹۶/۶/۱۸ تا تاریخ ۹۶/۶/۲۳ انتخاب واحد ۱
از تاریخ ۹۶/۶/۲۷ تا تاریخ ۹۶/۶/۲۹ حذف و اضافه ۲
از تاریخ ۹۶/۶/۲۵ شروع کلاس ها ۳