متنعنوانردیف
از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶ تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ انتخاب واحد ۱
از تاریخ ۹۵/۱۲/۱ شروع کلاس ها ۲
از تاریخ ۹۵/۱۲/۱ تا تاریخ ۹۵/۱۲/۳ حذف و اضافه ۳
از تاریخ ۹۶/۴/۱ تا تاریخ ۹۶/۴/۵ حذف تکدرس (حذف اضطراری) ۴
از تاریخ ۹۶/۴/۱۰ تا تاریخ ۹۶/۴/۲۱ امتحانات ۵