متنعنوانردیف
از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۴ تا تاریخ ۹۶/۱۱/۲۰ انتخاب واحد ۱
از تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴ تا تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ حذف و اضافه ۲
از تاریخ ۹۶/۱۱/۲۱ شروع کلاس ها ۳
تاریخ ۹۷/۳/۲۸ شروع امتحانات نیمسال دوم ۴
تاریخ ۹۷/۴/۱۰ پایان امتحانات نیمسال دوم ۵